Regulamin sklepu internetowego „https://detailingstore.pl”

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług

§4 Warunki umowy

§5 Realizacja zamówienia

§6 Dostawa

§7 Metody płatności

§8 Rękojmia

§9 Odstąpienie

§10 Postępowanie reklamacyjne

§11 Odpowiedzialność

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§13 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za

pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym

dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i

postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:

a) w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;

b) w § do 4 do 7 - został opisany proces nabycia Towaru/Usług;

c) w § od 8 do 12 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości

Towarów/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;

d) w § od 13 do 14 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje

1. Sklep internetowy – https://detailingstore.pl

2. Sprzedawca –MRC Michał Piętowski Spółka Komandytow, NIP: 527-269-19-89.

3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się

przez to następujące dane:

a) siedzibę: ul. Miedziana 15 40-813 Katowice

b) adres mailowy: bok@detailingstore.pl

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która

zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.

5. Konsument – art. 22 1 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu

internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem

Sklepu internetowego.

7. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu

internetowego.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego

określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w

chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania

Towaru oraz dane Klienta.

9. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym

dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między

innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający

warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.

10. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu

internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i

przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.

11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

12. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych

osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę

danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w

Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania

oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce

prywatności” Sklepu internetowego.

2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,

akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji

zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie

Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą

obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające

ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych

ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem,

przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego

nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w

polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych

osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

4. Państwa Administratorem danych jest DS EUROPE CHROBAK I FRYŚNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000710336, NIP:

8943121767, REGON: 369047040) ul. Stargardzka 1 54-156 WROCŁAW, mail:

info@detailingstore.pl, tel: 577 508 639.

5. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca

prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;

b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez

sprzedawcę;

c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w

sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska

oraz miejsca zamieszkania;

d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych

w takim zbiorze;

e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator

danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji

niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego

zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe

lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla

którego zostały zebrane.

6. Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych

osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych

osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,

czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i

od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich

uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym

ustawy.

7. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie

przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Dane mogą być przekazywane innemu

podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji

składanego zamówienia.

8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze

reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.

9. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu

internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki

jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym

prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

10. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez

Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych

krajach.

11. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone

na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące

Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia

umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem

przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza

zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest

dobrowolne.

2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia

wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana

jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza

oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą

przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza

zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim

przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do

sieci internetowej.

4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam

zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu

zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna

do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia

zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od

zawarcia umowy.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię,

podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską

lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 13 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

7. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są

wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę

o świadczenie usług internetowych.

§4 Warunki umowy

1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje

wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką

zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu

oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia

internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji

zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy

płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie

oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą

elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej

oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z

chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej

ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego

Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych

właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty

(określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych

rabatów (o ile dotyczy).

5. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku

źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie

określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia

różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym

zakupie.

§5 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia –

każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!

2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc

od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych

dostępnością ‘na zamówienie’ czas dostawy określany jest na stronie produktu. Na czas

realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia

(kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych

przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego

sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez

Klienta środka transportu.

3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji

zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z

Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu

realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

§6 Dostawa

1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy

kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i

nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.

2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na

adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i

potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie

odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie

ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.

4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie

wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów

wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów

ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

§7 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek

bankowy o następującym numerze: 98 1050 1214 1000 0090 3154 5057

2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub

przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności

internetowych PayU, PayPal, Przelewy24.

3. Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje

zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy

kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

§8 Rękojmia

1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na

koszt Sprzedawcy.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec

Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową,

posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru

konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od

wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie

na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W

szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym

przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu

umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy

Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres

Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o

wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla

procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla

skuteczności reklamacji.

4. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po

ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby

Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to

pozwalają.

5. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w

terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w

zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i

uznaniem go za uzasadnione.

6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i

wymiany Towaru na nowy.

§9 Odstąpienie

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z

dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta,

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania

przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od

momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem

lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a

Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły

sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była

konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie

później niż w terminie czternastu dni.

4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na

internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru

Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem

koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z

niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie

na adres Sprzedawcy.

5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o

odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od

umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu

Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie

otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje

zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba

że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od

niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym

kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia

przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej

przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych,

od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze

Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez

podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,

art. 34 Prawa konsumenckiego.

12. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić

Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli

sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem

normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać

obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów

określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w

sytuacji:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10 Postępowanie reklamacyjne

1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i

nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty

elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze

wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające

złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany

nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go

Klientowi miał posiadać.

2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny

od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast

wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z

umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych

kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie

nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie

stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta

inny sposób zaspokojenia.

3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić

odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli

przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej

, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje

konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie

CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)"

4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za

uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy,

w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej

reklamacji

§11 Odpowiedzialność

1. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez

wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem

działalności sklepu.

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:

a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności

przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza

określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób,

wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;

f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji

handlowej (spam);

g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy

społeczne lub obyczajowe.

3. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ

władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania

treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić

naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie

kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a

także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich

Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony

internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów

Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego

Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania

sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania

sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy

2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online

dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt

dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie

sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy

sprzedaży:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj

Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

§13 Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach

obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są

zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są

bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są

wiążące dla Sklepu internetowego.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę,

teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są

wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody

Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

 podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

 osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do

wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia

zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w

sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

 dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do

zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2

lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)

 osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do GIODO

gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

r.;”

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony

przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą

odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

profilowania.

7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają

zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr

22 poz. 271 ze zm.).

b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz

o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101

poz. 926 ze zm.);

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013

poz. 1422);

f) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49

poz. 508 ze zm.);

g) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006

Nr 90 poz. 631 ze zm.),

h) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w

art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn

to jest:

a) zmiany przepisów prawa;

b) zmiany sposobów płatności i dostaw;

c) zmiana kursu walut,

d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich

zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o

zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W

przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni

od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną

poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego

jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii

Prawnej LEGATO.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2023

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu

Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i

niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z

własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na

czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu

Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać

odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się

więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-

legato.pl/

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

W myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r.

poz. 827 z późn. zm.) mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14

dni. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od

umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy

przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie

przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów

określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

1) o świadczenie usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od

umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu

jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o

swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia wysłanego do nas

drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Aby złożyć oświadczenie co do odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać

z udostępnianego przez nas wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe i w żaden

sposób nie wpływa na samą realizację prawa do odstąpienia od umowy.

Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta

o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od umowy:

Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest

zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem

podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie

czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu

prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym).

Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od

Klienta Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Towaru na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w

którym poinformowali nas Państwo drogą listowną czy to drogą elektroniczną o odstąpieniu

od niniejszej umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed

upływem terminu 14 dni.

Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane ze

zwrotem Towaru.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.